Đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 TP. Hà Nội

Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 TP. Hà Nội theo công văn Số: 740/SGD&ĐT-QLT ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 TP. Hà Nội

1. Đăng ký nguyện vọng dự tuyển 
Mọi HS đủ điều kiện (mục C.I.1.) đều được đăng ký nguyện vọng (NV) dự tuyển vào lớp 10 không chuyên và lớp 10 chuyên, cụ thể như sau:
a) Đối với lớp 10 THPT công lập không chuyên
Mỗi HS được đăng ký NV dự tuyển vào 2 trường THPT công lập, kể  cả lớp 10 không chuyên của trường THPT Chu Văn An và trường THPT Sơn Tây, xếp theo thứ tự ưu tiên là NV1 và NV2, hai NV này phải trong cùng một khu vực tuyển sinh (KVTS), trừ 2 trường hợp sau:
– Có một trong hai NV dự tuyển vào lớp 10 không chuyên trường THPT Chu Văn An hoặc trường THPT Sơn Tây;
– Có một trong hai NV dự tuyển vào lớp 10 học Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Đức tại các trường THPT có dạy Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Đức.
HS muốn nhập học tại trường đăng ký NV2 phải có điểm xét tuyển (ĐXT) cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 1,5 điểm. HS đã trúng tuyển  NV1 sẽ không được xét tuyển NV2. Khi hạ điểm chuẩn nhà trường chỉ nhận HS đăng ký NV1, không nhận HS đăng ký NV2.
Trường hợp tuyển thẳng: Các HS hưởng chế độ tuyển thẳng chỉ được đăng ký tuyển thẳng vào 1 trường THPT công lập thuộc KVTS mà HS hoặc bố, mẹ HS có HKTT hoặc nơi cư trú thực tế. Trong “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018” ghi như sau:
+ Mục Nguyện vọng 1: Ghi tên trường THPT công lập HS đăng ký;
+ Mục Nguyện vọng 2: Ghi “Tuyển thẳng (x)”. Trong đó “x” là a, b, c hoặc d tùy theo diện tuyển thẳng (xem thêm hướng dẫn cách ghi trong cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm học 2017-2018” và trong “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018”.

b) Đối với lớp 10 THPT công lập tự chủ tài chính và THPT ngoài công lập
HS muốn được tuyển vào các trường THPT công lập tự chủ tài chính (TCTC) và THPT ngoài công lập phải tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT ngày 09/6/2017 để có ĐXT mới được xét tuyển vào trường. Đối với trường hợp này, trong “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018”, HS ghi như sau:
– Mục Nguyện vọng 1: Ghi tên một trường THPT công lập để được dự thi;
– Mục Nguyện vọng 2: Ghi “NCL” bằng chữ in hoa.
(xem thêm hướng dẫn cách ghi trong “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018” và cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm học 2017-2018”).
Những HS đã đăng ký NV dự tuyển như trên chỉ được xét tuyển vào các trường THPT công lập TCTC và THPT ngoài công lập mà không được xét vào trường THPT công lập.

c) Đối với lớp 10 THPT chuyên
Khi đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên, HS phải căn cứ vào NV và khả năng học tập môn chuyên; lịch thi các môn chuyên để đăng ký cho phù hợp.
– HS được chọn tối đa hai trong bốn trường sau: THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây để đăng ký dự tuyển;
– Trong mỗi buổi thi HS chỉ được chọn 1 môn chuyên để dự thi;
– Nếu HS có NV đăng ký dự tuyển vào một môn chuyên tại hai trường thì phải ghi rõ trường NV1 và trường NV2;
– Trường hợp HS chỉ có NV đăng ký vào môn chuyên của một trường hoặc môn chuyên đã chọn chỉ có ở một trường thì đó là trường NV1.
HS muốn nhập học tại trường đăng ký NV2 phải có ĐXT cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 1,0 điểm.  HS đã trúng tuyển NV1 sẽ không được xét tuyển NV2. Khi hạ điểm chuẩn các trường chỉ nhận HS đăng ký NV1, không nhận HS đăng ký NV2.
d) Riêng đối với trường THPT Chu Văn An: HS các tỉnh, thành phố phía Bắc từ Thanh Hoá trở ra có xếp loại học lực giỏi, hạnh kiểm tốt lớp 9 năm học 2016-2017 và đạt giải chính thức trong kỳ thi HS giỏi cấp tỉnh (đạt từ giải ba trở lên) được đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên của môn đạt giải hoặc lớp không chuyên.

2. Thay đổi nguyện vọng dự tuyển 
a)  Ngày 20/5/2017 Sở GD&ĐT công bố công khai số lượng HS đăng ký dự tuyển vào lớp 10 không chuyên của từng trường THPT tại các phòng GD&ĐT, Cổng thông tin điện tử của Sở (www.hanoi.edu.vn) và Báo Hà Nội mới;
b) HS muốn thay đổi NV dự tuyển nộp đơn (theo mẫu M03) tại các phòng GD&ĐT theo lịch qui định, cần lưu ý:
– HS chỉ được thay đổi NV dự tuyển giữa các trường trong KVTS đã đăng ký;
– HS không được thay đổi NV dự tuyển vào các lớp chuyên, trường chuyên.
Vì vậy, HS cần phải lựa chọn thật kỹ trước khi đăng ký NV vào các trường.

SỬ DỤNG BÌNH LUẬN FACEBOOK