Quy định số đầu điểm tối thiểu, Hướng dẫn chuyên môn năm học 2016-2017

Quy định số đầu điểm tối thiểu THPT, Hướng dẫn chuyên môn năm học 2016-2017

Theo quyết định số 3482/SGD&BT-GDTrH, ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc định hướng hoạt động chuyên môn năm học 2016 – 2017

Giáo viên bộ môn tải tài liệu và nghiên cứu thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Sở.

Quy định về số đầu điểm tối thiểu cấp THPT

Quy định số đầu điểm tối thiểu, Hướng dẫn chuyên môn năm học 2016-2017

Văn bản hướng dẫn chuyên môn theo từng bộ môn.

hdcm-_mon-ngu-van_nam-hoc-2016-2017_-thpt

hdcm_-hdngll_nam-hoc-2016-2017_thpt

hdcm_-mon-cong-nghe-ktcn_nam-hoc-2016-2017_thpt

hdcm_-mon-lich-su-2016-2017_thpt

hdcm_-mon-ngoai-ngu-_nam-hoc-2016-2017_thpt

hdcm_-mon-tin-hoc_nam-hoc-2016-2017_thpt

hdcm_-mon-toan_nam-hoc-2016-2017_thpt

hdcm_mon-dia-li_nam-hoc-2016-2017_thpt

hdcm_mon-gdcd-_nam-hoc-2016-2017_thpt

hdcm_mon-gdqpan_-nam-hoc-2016-2017_thpt

hdcm_mon-hoa-hoc_nam-hoc-2016-2017_thpt

hdcm_mon-sinh-ktnn-_nam-hoc-2016-2017_thpt

hdcm_mon-the-duc_nam-hoc-2016-2017_thpt

hdcm_mon-vat-ly-_nam-hoc-2016-2017_thpt hdnvnh_thpt-_2016-2017

 

SỬ DỤNG BÌNH LUẬN FACEBOOK